Listaxe de publicacións da autoría ou ilustración Cendón Fernández, Marta

Cendón Fernández, Marta

Nace o 23 de maio de 1966 en Tui (Pontevedra) e reside en Santiago de Compostela. É licenciada en Xeografía e Historia, sección Arte Antigo e Medieval en 1989 e Doctora en Historia da Arte, en 1995.

Nace o 23 de maio de 1966 en Tui (Pontevedra), cidade na que cursou os seus estudos até o seu traslado a Santiago de Compostela, onde se licenciou en Xeografía e Historia (Arte Antiga e Medieval), en 1989. Dous anos máis tarde obtivo o grado de licenciado coa súa tesina sobre “Os Sotomaior ante a morte e o seu reflexo na Arte”, ss. XIV-XV, dirixida polo Prof. Dr. Núñez Rodríguez, catedrático de Historia da Arte na Universidade de Santiago. Con ela iniciaba o seu labor investigador que pronto foi complementada con tarefas docentes que continuaron até a actualidade, onde ocupa unha praza de Profesora Titular. Está casada e ten dous fillos nacidos en octubre de 1999, Candela, e xaneiro de 2004, Jacobo.

Gozou desde o remate dos seus estudos dunha Beca de F.P.I., do Ministerio de Educación, que lle permitiu realizar a súa tese doctoral sobre Iconografía funeraria do bispo na Castela dos Trastámara, dirixida polo Dr. Núñez, defendida en 1995, obtendo a acreditación de Doutor Europeo coa cualificación de Apto cum Laude.

Realizou estancias en centros estranxeiros e españois como a Universidade de Estrasburgo, o Centro de Estudos Históricos do C.S.I.C., e o Museo Arqueolóxico Nacional, ambos en Madrid, L'Ecole deas Hautes Etudes en Sciences Sociais-Centre de Recherches Historiques en París e a Universidade de Perugia.

Colaborou na realización do “Inventario de bens mobles da Igrexa en Galicia”, formando parte do equipo técnico do Museo de Pontevedra. Así mesmo é membro do Consello de Fábrica e do equipo de investigación que levou a cabo os estudos para o Plan Director da catedral de Tui.

Publicacións

Libros

 • Historia da Arte, xunto con D. Barral, D. Chao, J. Rascón, A. B. Requejo. Baía Edicións, A Coruña, 2003.
 • Arte y poder en la Galicia de los Trastámara: la provincia de La Coruña, junto a Dolores Barral y Dolores Fraga, y coordinado por D.Manuel Núñez, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 2000.
 • Pola beira do Miño en Galicia e Portugal, bajo la dir. de Santos Solla, X.M., y con la participación de otros autores, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Turismo, Comissâo de Coordenaçâo da Regiâo Norte de Portugal, Santiago 1999.
 • Terras do Deza, junto a Román García y Pilar Rodríguez, colección As Comarcas, Ir Indo Edicións, Vigo, 1998.
 • Iconografía funeraria del obispo en la Castilla de los Trastámara, Publicación en microficha, Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 1996.
 • La catedral de Tuy en época medieval, Fundación Cultural Rutas del Románico-José Antonio Rodríguez Mouriño, Pontevedra, 1995.
 • El sepulcro episcopal en la Galicia de los Trastámara, volumen anexo de Cuadernos de Estudios Gallegos, C.S.I.C., Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento", 1995, en prensa.
 • Arquitectura gótica, junto con BARRAL RIVADULLA, D., FRAGA SAMPEDRO, D., Colección Historia del Arte de Galicia, Ediciones Colegio de España, Salamanca, 1994, en prensa.
 • Escultura gótica, junto con SANCHEZ AMEIJEIRAS, M.R., Colección Historia del Arte de Galicia, Ediciones Colegio de España, Salamanca, 1994, en prensa.

Capítulos de libros

 • Vos sepulcros da catedral: nave da Epístola, en Camiño de Paz. Mane nobiscum Domine, Xunta de Galicia, Santiago 2005, pp.98-101.
 • Catedral de Tui, en Las catedrales de Galicia, Edilesa, León, 2005, pp.140-169.
 • Tui: un hito en el camino portugués, en Exfigalicia 2004. 40 aniversario Grupo Filatélico Tui, Xunta de Galicia, Excma. Diputación Provincial, Excmo. Concello de Tui, Tui 2004, pp.76-87.
 • La catedral durante el gótico, na gran obra dos Camiños de Santiago. Iter Stellarum, tomo II: Santiago de Compostela: una tumba, una catedral, Hércules de Edicións S.A., A Coruña, 2004, pp.165-211.
 • La catedral de Santiago durante el gótico, na catedral de Santiago, Hércules, A Coruña, 2003, en prensa.
 • El monasterio de Oia, no Monasticon Cisterciense Galego, coordinado por Frei Damián Yáñez Neira, Edilesa, León 2000, vol I, pp. 196-223.
 • Los sepulcros medievales de la Catedral de Orense na catedral de Ourense, Colección Patrimonio Histórico Galego. Catedrais, Xuntanza Editorial, A Coruña, 1997, pp.150-169.
 • La muerte en Galicia durante la Edad Media, en Galicia Terra Única. Galicia románica e gótica, Ourense, Xunta de Galicia, 1997, pp.315-323.

Artigos

 • La muerte mitrada. El sepulcro episcopal en la Galicia de los Trastámara, en Semata, nº17, monográfico dedicado a matar e ritual funerario na historia de Galicia, Santiago de Compostela 2006, pp.155-178.
 • Los orígenes del monasterio de Santa María de Oia, en XXI Ruta cicloturística do románico internacional", Pontevedra, 2003, pp.187-193.
 • Aspectos iconográficos del sepulcro del Arzobispo Diego de Anaya, en Boletín do Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar, Zaragoza, 2003, pp.39-54, ilustr.335-344.
 • La palabra, el gesto y la imagen. Comportamiento e vida cotidiana de la nobleza bajomedieval gallega, xunto con Dores Barral Rivadulla, en Semata, monográfico dedicado a Profano y pagano na arte galega, Santiago de Compostela, 2003, 363-406.
 • El claustro de la catedral de Tui, en Homenaxe á Prof. Dra. Dores Vila Jato, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela 2003, en prensa.
 • El arte medieval en Tui: la catedral como foco receptor y difusor del románico y gótico, en Tui: pasado, presente e futuro, Diputación Provincial de Pontevedra, Concello de Tui, Tui, 2003, en prensa.
 • El pecado en la capilla de San Andrés de la catedral de Tuy, en Quintana, Revista do Departamento de Historia da Arte, da Universidade de Santiago de Compostela, nº1, Santiago 2002, pp.197-209.
 • La memoria de un converso. El obispo Alfonso de Cartagena y su vinculación jacobea, en Homenaxe do Departamento de Historia da Arte da O.S.C. á Profesora Mª do Socorro Ortega Romeu, Santiago, 2002, pp. 205-229.
 • Simone Martini y los franciscanos, en Homenaje a José García Ouro, O.S.C., Santiago 2002, pp. 403-424.
 • Arte e poder na Galicia dos Trastámara: a provincia da Coruña, xunto a D. Barral e D. Fraga, coord..M. Núñez, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 2000.
 • Donantes y promotores: su imagen en la plástica gótica gallega, con D. Barral, en Semata, vol.10: Cultura, poder y mecenazgo, Santiago, 1999, pp.389-418.
 • Paisaje y natureza en la Edad Media, en Cadernos do Cemyr, nº7, 1999, pp.167-224.
 • El sepulcro del arzobispo compostelano D. Rodrigo de Lúa en Iria Flavia, en Cadernos de Estudos Galegos, nº 109, 1997, pp.203-220.
 • Un obispo de Lugo en Santa Clara de Toledo: el sepulcro de Frei Juan Enríquez, en Arquivo Español de Arte, nº279, 1997, pp.302-310.
 • Devociones en piedra en Galicia gótica rural, con D. Barral, en Semata, vol.9: Espazos rurais e sociedades campesiñas, Santiago de Compostela, 1997, pp.405-423.
 • Iconografía funeraria do bispo na Castela dos Trastámara, Publicación en microficha, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 1996.
 • A catedral de Tui en época medieval, Fundación Cultural Rutas do Románico-Xosé Antonio Rodríguez Mouriño, Pontevedra, 1995.
 • El alto precio de la muerte de un noble en Pontevedra del siglo XV, en Pontenova.I, Revista da Diputación Provincial de Pontevedra, 1995, pp.99-107.
 • El sepulcro del arzobispo don Álvaro de Isorna en la catedral de Santiago, en Cadernos de Estudos Galegos, 1995, pp.209-226.
 • La elección de conventos dominicos como lugar de sepultura: los Sotomayor en Tuy y Pontevedra, en Arquivo Dominicano, t.XV, 1994, pp.311-322.
 • ''Las etapas constructivas de la catedral medieval de Tuy", en Tui. Museo e arquivo histórico diocesano, t.VII, 1994, pp.197-212.
 • El sepulcro del obispo Juan Fernández de Sotomayor II en la Catedral de Tuy, en Estudos sobre Historia da Arte ofrecidos ao Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez, no seu 65Å aniversario, Santiago de Compostela, 1993, pp.137-153.
 • ''Hipótesis sobre la planta medieval de la catedral de Tuy”, no Museo de Pontevedra, t.XLVII, 1993, pp.101-122.
 • La escultura funeraria del siglo XV en la Igrexa de Santo Domingo de Tuy, en Tui. Museo e arquivo histórico diocesano, t.VIN, 1992, pp.165-183.

En prensa:

 

 • La Catedral Medieval de Tuy e Mas obras en la cabecera, crucero y naves laterales, na catedral de Tui, Colección Patrimonio Histórico Galego. Catedrais, Xuntanza Editorial.
 • Las catedrales gallegas de 1230 a 1500 e Muerte y memoria en la Galicia medieval, col. de Historia da Arte Galega, publicada pola nosa terra, Vigo.

Comunicacións e relatorios

 • El caballero y la fama póstuma. Algunos ejemplos de yacentes armados en la Galicia del siglo XV, III Xornadas Nacionais de Historia Militar, Cátedra “General Castaños”, Rexión Militar Sur (Sevilla 9-12,03,1993), en Arquitectura e Iconografía artística militar en España e América (ss.XV-XVIII), Sevilla 1999, pp.649-666.
 • La catedral de Tuy: su origen y desarrollo entre Galicia y Portugal, VI Coloquio Galaico-Minhoto, (Ourense, 26-28, 09,1996), en prensa.
 • Congreso de Xoves historiadores de Galicia, relatorio xunto a D. Barral “A imaxe do cabaleiro na Galicia do século XV”, Santiago 1993, en Historia Nova II, Contribución dos Xoves Historiadores de Galicia, Asociación Galega de Historiadores, 1994, pp.27-43.
 • Relatorio: Aspectos de religiosidad popular en los sepulcros episcopales de Castilla a finales de la Edad Media, en Simposio sobre Relixiosidade popular en España, Instituto Escurialense de Investigacións Históricas e Artísticas, Estudos Superiores do Escorial, en San Lourenzo do Escorial (1-4, 09,1997), en Relixiosidade popular en España, Actas, tomo II, pp.779-797.
 • Comunicación: Temas bíblicos en los sepulcros episcopales castellanos del final de la Edad Media, Simposio A Biblia na Arte e na Literatura, (Pamplona, 14-17, 09,1997), en V Simposio Bíblico Español. A Biblia na Arte e na Literatura, 2 vols., Valencia-Pamplona 1999, tomo II, pp.161-176.
 • Comunicación: Patrimonio perdido y conservado en el monasterio de Oia a la luz del inventario de 1836, II Congreso Internacional sobre O Císter en Galicia e Portugal, (Ourense-Oseira, 2-5, 07,1998), en IX Centenario da fundación do Císter. II Congreso Internacional sobre o Císter en Galicia e Portugal., 4 vols., Ourense 1999, vol.III, pp.1227-1246.
 • Comunicación: La catedral de Tui entre Galicia Y Portugal, II Congresso internacional da Associaçao portuguesa de Historiadores da Arte: Portugal: encruzilhada de culturas, artes e sensibilidades, (Porto, 14-17,11, 2001), en prensa.
 • Comunicación titulada: Hagiografía en los sepulcros episcopales castellanos (ss. XIV-XV), no XVIII Congreso da Asociación de Archiveros da Igrexa en España, "Hagiografía y Arquivos de la Igrexa", Ourense 9-13 de setembro de 2002, en prensa.

Correo electrónico

Marta Cendón

O produto engadiu a lista de desexos

Utilizamos cookies propias e de terceiros con finalidades analíticas. Podes aceptar todas as cookies pulsando o botón “Aceptar”. Para máis información podes visitar a nosa política de cookies.