1. Responsábel

A. Datos de contacto da empresa responsábel: A empresa responsábel dos datos solicitados mediante esta páxina web é Baía Edicións A Coruña, S.L. (no sucesivo, Baía Edicións), con enderezo social e fiscal na Coruña (15190), Polígono de Pocomaco, Segunda Avenida – Parcela A2/Nave 52, e CIF núm.: B15635246. Vostede poderá contactar coa persoa responsable mediante o seguinte correo electrónico: comercial@baiaedicions.gal no teléfono: (+34) 981 174 296.

B. Identidade e datos de contacto da persoa representante: Xosé Manuel López Ciprián.

2. Finalidade

A. Descrición ampliada dos fins do tratamento: Xestión de clientes, contábel, fiscal e administrativa. Xestión de autorías, contábel, fiscal e administrativa. Publicidade e prospección comercial. Comercio electrónico.

B. Prazos ou criterios de conservación dos datos. Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para tendermos a solicitude e cumprir coas obrigas legais exixidas. Os datos que vostede nos facilita serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.A. ou tamén serán almacenados polo tempo exixido polas distintas lexislacións aplicábeis.

C. Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada. Os datos recollidos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.

3. Lexitimación

A. Lexislación aplicábel. Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento da persoa interesada como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro. Art. 6, apartado 1 letra b. Que considera a execución dun contrato como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.

B. Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obriga legal, interese público ou interese lexítimo. O uso dos datos que nos facilita faise lexítimo debido a que vostede nos facilita o seu consentimento ou autorización para empregarmos os seus datos coas finalidades indicadas no punto 1.1.

C. Obriga a non facilitar datos e consecuencias de non facelo. Non está obrigado a facilitarnos os datos; no entanto, será necesario para poder xestionar as suxestións ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

4. Entidades e persoas destinatarias

A. Entidades destinatarias ou categorías de persoas destinatarias. Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa empresa, Administración pública con competencia na materia.

B. Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicábeis. Non existen.

5. Dereitos

A. Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento. A persoa, empresa, centro de ensino e/ou institución da Administración pública interesada poderá coñecer, modificar ou eliminar os datos que Baía Edicións posúa sobre ela mediante correo electrónico a: comercial@baiaedicions.gal, facilitando copia do seu NIF ou CIF, ou ben por correo postal: A Coruña (15190), Polígono de Pocomaco, Segunda Avenida – Parcela A2/Nave 52.

B. Dereito a retirar o consentimento prestado. A persoa, empresa, centro de ensino e/ou institución da Administración pública interesada poderá retirar os datos que Baía Edicións posúa sobre ela mediante correo electrónico a: comercial@baiaedicións.gal, facilitando o seu NIF ou CIF, ou ben por correo postal: A Coruña (15190), Segunda Avenida – Parcela A2/Nave 52.

C. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control. A persoa, empresa, centro de ensino e/ou institución da Administración pública interesada poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos sobre toda incidencia que poida xurdirlle.

6. Procedencia

A. Información detallada da orixe dos datos.

Facilitados pola propia persoa, empresa, centro de ensino e/ou institución da Administración pública.

B. Categorías de datos que se tratan.

1. Persoa independente (cliente) de Baía Edicións: Nome e Apelidos NIF Dirección postal, código e localidade Teléfonos fixo e/ou móbil Correo electrónico

2. Autoría e persoal contrato por Baía Edicións: Nome e Apelidos NIF Dirección postal, código e localidade Teléfonos fixo e/ou móbil Correo electrónico Conta bancaria

3. Empresas coas que Baía Edicións mantén contactos comerciais: Denominación fiscal: Persoa(s) de contacto CIF Dirección postal, código e localidade Teléfonos fixo e/ou móbil Correo electrónico Conta bancaria (se é preciso)

4. Centros de ensino: Nome do centro: Persoa(s) de contacto CIF Dirección postal, código e localidade Teléfonos fixo e/ou móbil Correo electrónico Conta bancaria (se é preciso)

5. Institucións da Administración Pública coas que Baía Edicións mantén contactos comerciais e/ou da que recibe subvencións: Entidade: CIF Dirección postal, código e localidade Teléfonos fixo e/ou móbil Correo electrónico

O produto engadiu a lista de desexos

Utilizamos cookies propias e de terceiros con finalidades analíticas. Podes aceptar todas as cookies pulsando o botón “Aceptar”. Para máis información podes visitar a nosa política de cookies.