As institucións públicas poderán poñer a disposición do público as obras orfas

O Parlamento Europeo aprobou unha directiva pola que as institucións públicas, bibliotecas e museos poderán reproducir e poñer a disposición do público obras orfas, sempre que se teña efectuado previamente unha “búsqueda dilixente e de boa fe para descartar que poida haber un titular de dereitos da obra”. Os  Estados da UE dispoñen de dous anos para  incorporar a directiva ao seu dereito nacional.

Considérase unha obra orfa aquela que está protexida polos dereitos de autor pero non é posible localizar ao seu creador. Antes de que se aprobara a nova normativa era necesario un permiso previo do autor para poder exhibir as obras, pero ao non poder localizalo, era imposible dar difusión a estas obras.

Unha obra calificada orfa nun Estado membro pasará a entrar nesa categoría en toda a UE.

Fonte: AGE