Foto: https://pacoprieto.wordpress.com/tag/uso-seguro-y-responsable-de-internet/

Consellos a pais e nais para asegurar aos seus fillos e fillas un uso seguro e beneficioso de Internet

Durante o tempo que os menores pasan conectados a Internet poden ser vítimas dos riscos propios destas contornas cibernéticos: contidos inapropiados, técnicas agresivas de publicidade e vulneración da privacidad, pero tamén acoso ou extorsión.

A Asociación Xeral de Consumidores, ASGECO CONFEDERACIÓN recorda que a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal , obriga a que para o tratamento de datos de menores de 14 anos debe existir unha autorización expresa do pai ou nai, non só no relativo ás redes sociais, senón para calquera actuación que requira un rexistro de datos persoais.

Son moitos os pais e nais que saben que os seus fillos e fillas menores están rexistrados nalgunha rede social, pero o que non saben é que eles son os únicos responsables, tanto da súa protección e coidado como das actuacións dos seus fillos e fillas en Internet. Os menores de 18 anos quedan ao coidado de pais e/ou nais, non só na vida real, senón tamén na vida que os mozos desenvolven en Internet.

ASGECO Confederación recomenda aos progenitores aproveitar os sistemas de “control parental” instalados por defecto nos terminales electrónicos (televisións, ordenadores, teléfonos móbiles, consolas, tabletas informáticas etc.). Estas ferramentas permítenlles controlar o acceso dos menores a determinadas páxinas web ou canles interactivos de televisión. O bloqueo pode establecerse de diversas formas. O etiquetado de páxinas, o bloqueo por tempo de navegación ou o bloqueo por palabras son algunhas das ferramentas de que dispoñemos para garantir un aproveitamento seguro da tecnoloxía por parte dos nosos fillos e fillas menores.

ASGECO CONFEDERACIÓN recorda que estas ferramentas de control parental non ofrecen unha garantía do 100%, nin tampouco son os únicos medios: a educación, o diálogo e a concienciación dos consumidores máis novos é a forma máis efectiva de previr este tipo de prácticas. Nun estudo do Observatorio da Seguridade da Información , o 92,8% dos encuestados consideran informar aos seus fillos/as sobre “as ameazas que existen en Internet”, e o 93,3% advertiron aos seus fillos/as de “os problemas de facilitar datos persoais” propios ou de persoas próximas a el ou ela, como os seus familiares.

Segundo o mesmo estudo, un 86,9% dos pais e nais declaran: “Pedinlle que me informe de calquera conduta ou contacto que lle resulte incómodo ou sospeitoso”. ASGECO CONFEDERACIÓN anima aos pais e nais a manter unha relación de confianza sobre este tema e asegurarlles que lles apoiarán se se sinten vítimas de certos comportamentos denunciables, e que os denunciarán ante as autoridades competentes (Grupo de Protección ao Menor no Uso das Novas Tecnoloxías da Dirección Xeral da Policía ou Departamento de Delitos contra as Persoas da Policía Xudicial da Garda Civil).

ASGECO CONFEDERACIÓN fai saber aos pais e nais que os Códigos de Conduta das redes sociais en España prohiben expresamente que os menores de 14 anos teñan un perfil en calquera rede social e ofrecen un xeito sinxelo de denunciar esta situación para pechar un perfil: facebook, tuenti (privacidad@tuenti.com) e twitter (privacy@twitter.com).

ASGECO CONFEDERACIÓN emite unha serie de consellos que os pais e nais poden ofrecer aos seus fillos e fillas:

  • Ter coidado coa información que proporcionan;
  • Axustar a configuración de privacidad da súa conta de modo que só os amigos e amigas aprobadas accedan aos seus datos;
  • Utilizar un alias en lugar dun nome real; tamén se recomenda que poñan unha imaxe gráfica ou do seu grupo favorito, para que os invitados estraños non teñan xeito algúnde acceder a unha imaxe deles/as.
  • Ser responsable cos comentarios que poñen, así como as imaxes que suben, e insistir en que non é unha boa idea comentar constantemente a onde van, que están facendo etc.;
  • Non aceptar a todo o mundo como amigo ou amiga nas súas redes sociais;
  • Ante todo, se creemos que hai algo que lles está facendo sentir mal, apórtalles suficiente confianza para que cho conten e así poder axudalos.

ASGECO CONFEDERACIÓN indica onde se pode denunciar:

Dirección Xeral da Policía
Grupo de Protección ao Menor no Uso das Novas Tecnoloxías
Unidade de Investigación da Delincuencia en Tecnoloxías da Información
Tlf: 91 582 23 58
Email : denuncias.pornografia.infantil@policia.es
Brigada de Investigación Tecnolóxica
C/ Plomo, 14. Madrid. Tfno. 915889522 e 915889555

Garda Civil Española
Policía Xudicial
Dpto. de Delitos contra as Persoas
Tlf: 91. 514 60 00 Ext.:8376/8377
Email: uco@gcivil.mir.es
Brigada de Investigación Tecnolóxica: http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html
Grupo de delitos telemáticos: https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
Email: proteccion-menor@guardiacivil.org

Fonte: asgeco

Foto