Entradas

Os novos libros de texto chegan a Baía!

Baía Edicións xa dispón, nos seus almacéns, de tres dos novos libros de texto adaptados á LOMCE. Se queres máis información de cada un dos seus títulos, podes obtela entrando en cada un deles:

LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 2º ESO.

XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO.

QUÍMICA DE 2º BACH.

En breve, recibiremos:

  • LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 4º ESO.
  • XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º ESO.
  • HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º BACH.
  • LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 2º BACH.

 

 

Os libros de textos estarán listos para o novo curso

ANELE anuncia nunha nota de prensa que os editores de libro educativo, malia o retraso dos novos currículos e a incertidume na que se viron obrigados a traballar, así como os custos de edición e produción que tiveron que asumir, os libros estarán listos para o novo curso.

A compra de libros mantense moi por debaixo da que había no comezo da lexislatura, cunha diminución do gasto medio por alumno de 18,50 euros. Malia non ter retorno económico, a edición de libros dixitais segue a incrementarse.

Os editores lamentan o escaso respeto á propiedade intelectual a aos contidos educativos por parte das diversas administracións.

O Informe de Evolución dos Prezos dos libros de Texto recolle ademais que os prezos, malia as dificultades e os tempos record que se viron obrigados a asumir, o prezo dos libros terá un incremento semellante ó do ano 2014( 1,05%), nun  contexto de repunte dos prezos do papel, que permanecera estable en anos anteriores e  menor gasto en material de esino.

O informe fai fincapé na importancia que ten a evolución do gasto real das familias en material educativo e na práctica desaparición das axudas públicas. O gasto en exemplares por alumnos descendeu dun 7,13%  a un 4, 94%, dende o ano 2008.

Fonte: AGE

O novo proxecto de LINGUA GALEGA e LITERATURA

Baía Edicións e Consorcio Editorial Galego presentan o Proxecto de Lingua Galega e Literatura para a ESO e Bacharelato, baseado na experiencia adquirida na elaboración de recursos para a materia e no Currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Informamos da incorporación de recursos web para alumnado e profesorado, na nosa AULA VIRTUAL: http://aulavirtual.baiaedicions.gal/.

Estes recursos web inclúen:

  • Libro para pizarra dixital.
  • Programacion atendendo á nova normativa.
  • Exercicios de reforzo e ampliación.
  • Enlaces web de lingua e literatura.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Autoría: Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia e María Vilariño Suárez.

Ilustracións: Jacobo Serrano.

Características

Os libros estrutúranse en 12 unidades de 16 páxinas cada unha, o que posibilita traballalos por completo nun curso escolar e deixa marxe para o tratamento polo miúdo dos estándares de aprendizaxe no caso que sexa necesario.

As unidades organízanse como se detalla:

Empezan cunha Lectura de tipoloxía variada, que permiten traballar a compresión. Estes serven, á vez, como desculpa para a Expresión Escrita e a necesaria reflexión sobre o Léxico.

Deseguido, nos apartados de Gramática e de Ortografía profundizamos no código lingüístico para ser quen de utilizalo correctamente, non como un fin en si mesmo, o que poremos en práctica coa Expresión Oral, que merece unha mención especial, como reflicte o Decreto.

Os apartados de Literatura e Lingua e Sociolingüística deben axudar a formar lectoras e lectores competentes e capaces de superar os prexuízos lingüísticos.

Complementamos algunhas unidades con Técnicas de traballo, fundamentais para unha correcta comunicación e uso da lingua.

BACHARELATO

Autoría: Isabel González Avión, Emilio Xosé Ínsua López e Ramón Rocamonde Gómez.

Incorporamos as modificacións necesarias para que o libro do alumnado de 1º Bach. se adapte á nova regulamentación pero, sobre todo, informamos da total renovación da programación e incorporación de novos recursos electrónicos.

Ao igual que ocorre en Secundaria, a nosa proposta editorial atende os cinco bloques que prescribe o currículo, a saber:

Bloque 1. Comunicación oral

Bloque 2. Comunicación escrita

Bloque 3. Funcionamento da lingua

Bloque 4. Lingua e sociedade

Bloque 5. Educación literaria,

Sendo os dous primeiros fundamentais e clave en todo o ensino regulamentado, aínda que explicitados en maior medida na propia materia, conscientes de que non son útiles se se tratan de forma illada, como o currículo recomenda, senón conexionados e abordados desde unha óptica competencial.

BAÍA ACTUALIZA OS MATERIAIS DA AULA VIRTUAL PARA O CURSO 2015-2016

No ano 2012, co obxectivo de complementarmos os materiais didácticos e textos dirixidos aos niveis educativos de secundaria e bacharelato, Baía Edicións crea a AULA VIRTUAL, proxecto que nace coa idea de facilitarmos tanto ao profesorado como ao alumnado todos os recursos didácticos e materias educativos dos que se dispón de cada un dos libros de texto publicados na actualidade.

Desde esta plataforma pódense descargar materiais para o uso do profesorado, Proxecto curricular establecido e a Programación proposta para cada unha das disciplinas como materiais complementarios de axuda ao profesorado no seu labor didáctico e pedagóxico diario nas aulas tan só co seu REXISTRO.

Debido aos cambios que se están a producir neste momento, convivimos con dúas leis: LOE e LOMCE. Dependendo do curso o libro de texto terá que rexirse pola LOE ou pola LOMCE, e aí os diferentes apartados que se presentan na nosa Aula Virtual. Actualmente contamos con:

Ciencias SociaisLOE

Matemáticas

Economía

Valores éticos

Filosofía Bach.LOMCE

Xeografía e Historia LOMCE

Física e Química

Lingua e literatura

Grego

En cada un dos títulos se especifica o material dispoñible e como descargalo así como información do que se atopará despois de realizar a descarga. Actualmente e, debido a que o currículo definitivo aínda non está dispoñible, contamos con varias mostras dos diferentes proxectos que ofertamos para o próximo curso escolar 2015-2016, que poderán descargarse gratuitamente para a súa visualización.

Baía segue traballando na creación de novos materiais interactivos! En breve… na  AULA VIRTUAL!

Baía Edicións presenta con Federico Mayor Zaragoza o Proxecto de Valores Éticos

O mércores 4 de febreiro, ás 09:30 h., no Hotel Finisterre da Coruña, tivo lugar rolda de prensa presentada por Manuel Rodríguez e na que Federico Mayor Zaragoza apoiará o Proxecto de Valores Éticos, libros de texto para a ESO da nova materia do mesmo nome que se está a implantar coa LOMCE, entendida como materia a cursar para quen non opte pola de Relixión; non é, polo tanto, unha materia de carácter universal, malia a súa importancia na formación de persoas responsables como cidadás practicantes da cultura democrática e da paz.

Os textos están elaborados por profesoras e profesores que forman parte do Seminario Galego de Educación Para a Paz (SGEP), coordinados polo seu presidente Manuel Dios Diz e polo profesor e membro tamén do Seminario, Moisés Lozano Paz. O Seminario Galego de Educación Para a Paz (SGEP) é unha  entidade que leva traballando pola Cultura da Paz desde hai 30 anos, con recursos e actividades pensados para aprender a resolver conflitos pacificamente, por medio da palabra, co diálogo, «da man tendida fronte á man alzada» como diría o profesor Federico Mayor Zaragoza, ex director xeral da UNESCO e, na actualidade, presidente da Fundación Cultura de Paz, á que está adherida o Seminario.

Os textos están orientados de forma inequívoca cara á paz e á colaboración e para a edición de libros de textos en galego e pensados desde Galiza, que apostan por un mundo máis xusto e humano.

Participarán no acto xunto co profesor Federico Mayor Zaragoza, os coordinadores do proxecto, Manuel Dios Diz e Moisés Lozano Paz e Belén López Vázquez (Baía Edicións).

Baía Edicións e Rinoceronte Editora presentan con Federico Mayor Zaragoza o Proxecto de Valores Éticos

O mércores 4 de febreiro, ás 09:30 h., no Hotel Finisterre da Coruña, terá lugar a rolda de prensa presentada por Manuel Rodríguez e na que Federico Mayor Zaragoza apoiará o Proxecto de Valores Éticos, libros de texto para a ESO da nova materia do mesmo nome que se está a implantar coa LOMCE, entendida como materia a cursar para quen non opte pola de Relixión; non é, polo tanto, unha materia de carácter universal, malia a súa importancia na formación de persoas responsables como cidadás practicantes da cultura democrática e da paz.

Os textos están elaborados por profesoras e profesores que forman parte do Seminario Galego de Educación Para a Paz (SGEP), coordinados polo seu presidente Manuel Dios Diz e polo profesor e membro tamén do Seminario, Moisés Lozano Paz. O Seminario Galego de Educación Para a Paz (SGEP) é unha  entidade que leva traballando pola Cultura da Paz desde hai 30 anos, con recursos e actividades pensados para aprender a resolver conflitos pacificamente, por medio da palabra, co diálogo, “da man tendida fronte á man alzada” como diría o profesor Federico Mayor Zaragoza, ex director xeral da UNESCO e, na actualidade, presidente da Fundación Cultura de Paz, á que está adherida o Seminario.

Os textos, orientados de forma inequívoca cara á paz e á colaboración, supoñen tamén o nacemento dunha alianza colaborativa entre dúas editoras galegas, Baía Edicións e Rinoceronte Editora, para a edición de libros de textos en galego e pensados desde Galiza, que apostan por un mundo máis xusto e humano.

Participarán no acto xunto co profesor Federico Mayor Zaragoza, os coordinadores do proxecto, Manuel Dios Diz e Moisés Lozano Paz, e os editores Moisés Barcia (Rinoceronte Editora) e Belén López Vázquez (Baía Edicións).

Os nenos que pasan moitas horas diante de pantallas teñen un mal rendemento escolar

Desde o ano 2013 a información xerada a través dos estudos realizados polas institucións que alertan sobre as consecuencias do uso indiscriminado das  pantallas (tablets, ordenadores, televisións, móbiles, etc ) e os seus efectos no rendemento escolar, comeza a contar con máis espazo en algúns medios especializados, sendo a súa difusión moito máis potente. Un equipo de investigadores estadounidenses liderados polo psicólogo da Universidade de Iowa, Douglas Gentil, logo de analizar a 1.323 estudantes de Iowa e Minnesota, concluiron que os nenos que pasan moitas horas diante de pantallas, de calquera tipo, teñen unha peor calidade de sono, incremento de peso e un mal rendemento escolar. O estudo foi publicado pola revista JAMA Pediatrics. Están sendo os médicos e outros profesionais relacionados os que máis se están interesando polas consecuencias dos medios nos nenos e  nenas expostos a moitas máis horas das razoables aos efectos das pantallas.

Nun artigo publicado na prestixiosa revista Science o pasado mes de maio, os investigadores destacan a mellora das habilidades sociais e emocionais dos escolares separados das pantallas durante un campamento de verán.

O negocio tecnolóxico a debate

O negocio tecnolóxico trata de introducirse en todos os ámbitos da vida cotiá, nada é alleo a esa realidade na que se conxugan uns atractivos soportes electrónicos e a posibilidade de interacción virtual inmediata. Esa tecnoloxía, cara e creadora dunha  gran dependencia e que caduca en pouco tempo, debido aos avances constantes impostos polas grandes multinacionais do sector, está sendo ascendida, por obra e graza de moitas entidades e institucións, incluso do ámbito científico, a un status  supremacía  dogmática que inactiva calquera razoamento científico que cuestione as súas bondades e destaque os efectos negativos para os seus usuarios. Co gallo da introdución de ordenadores e tablets, tamén nas  nas escolas de primaria, habería que comezar a difundir entre os pais, nais e docentes, as conclusións dos estudos científicos que alertan dos riscos aos que se enfrontan os escolares e as súas familias.

Fonte: AGE.  Foto: ABC

Publícase hoxe no DOG o novo currículo de Primaria

Xúntase o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Fonte: Xunta de Galicia

Máis de mil universitarios galegos poden ser expulsados por falta de pagamento

Detrás de cada número hai unha historia diferente, pero seguramente moitas terán en común a ditosa crise e as súas perniciosas consecuencias. Aínda que Galicia non subiu as taxas universitarias en primeira matrícula, o aumento dos prezos das seguintes convocatorias, o endurecemento dos requisitos das bolsas do Ministerio de Educación este curso e a difícil situación pola que pasan moitas familias elevaron a falta de pagamentos de matrícula nas tres universidades, que actualmente afectan xa a máis dun milleiro de alumnos. Nestes momentos hai en concreto 1.170 alumnos que, de non pagar as súas taxas, veranse obrigados a abandonar os seus estudos. E é que para poder matricularse no curso seguinte ou para realizar outro trámite administrativo é necesario non ter pagamentos atrasados.

Os datos máis rechamantes son os da Universidade da Coruña, xa que aínda que confían en que as cifras baixan nas próximas semanas, pasaron de 79 a 194 falta de pagamentos nun ano. O reitor da UDC, Xosé Luís Armesto, recorda que «non sabemos as situacións persoais de cada alumno pero detrás de moitos impagos está o paro familiar», informa María Vidal. Na Universidade de Santiago, aínda que tamén con datos provisionais, a subida é significativa, pasando de 314 estudantes a 500 no curso actual. Finalmente, en Vigo o repunte produciuse o pasado ano, con 601 alumnos pendentes de pagamentos de matrícula tanto en graos como nas vellas licenciaturas, e este ano a cifra baixou a 476.

Unha parte do pagamento

En moitos casos os alumnos non deben toda a matrícula senón algún prazo da mesma. Por exemplo, na Universidade de Vigo están afectados por falta de pagamento 476 alumnos, o 2,16 % do total, pero a cantidade que deben é só o 1,05 % do importe do recadado en matrículas, é dicir, que abonaron parte das taxas. En Vigo a institución académica ten aínda pendente de cobro 151.000 euros. En Santiago, por exemplo, reclamouse a 2.553 alumnos e xa só 500 están pendentes de pagamento.

Fonte: La Voz de Galicia

As axudas ás familias para libros de texto baixan un 8%

A dotación orzamentaria para as axudas ás familias na merca de libros educativos merma un 8%. A Consellería incrementou a vixenza dos libros de texto de catro a seis anos e, deseguida, anunciou as axudas para os materiais escolares coa citada redución.

As axudas da denominada gratuidade solidaria tiñan unha dotación de e 17,6 millóns de euros, repartidos en dous anos, 600.000 euros para o ano 2013 e o resto para o ano 2012. Esa partida orzamentaria non foi suficiente e a administración tivo que ampliala en casi dous millóns de euros. Para o curso 2013-2014 a previsión é dun millón catro centos mil euros menos.

A gratuidade solidaria deixa fóra ao 35% dos estudantes 

Un 35% dos alumnos non recibe axuda algunha para material escolar. A gratuidade solidaria establece axudas para familias con rendas non superiores aos 9.000 euros, sempre que sexan monoparentais, e a familias con ingresos inferiores ou iguais a 5.400 euros. As cuantías para os primeiros non superan os 90 euros e para os segundos, con fillos en cursos da ESO, os 180 euros.

Fonte: Culturagalega