Entradas

O novo proxecto de LINGUA GALEGA e LITERATURA

Baía Edicións e Consorcio Editorial Galego presentan o Proxecto de Lingua Galega e Literatura para a ESO e Bacharelato, baseado na experiencia adquirida na elaboración de recursos para a materia e no Currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Informamos da incorporación de recursos web para alumnado e profesorado, na nosa AULA VIRTUAL: http://aulavirtual.baiaedicions.gal/.

Estes recursos web inclúen:

  • Libro para pizarra dixital.
  • Programacion atendendo á nova normativa.
  • Exercicios de reforzo e ampliación.
  • Enlaces web de lingua e literatura.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Autoría: Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia e María Vilariño Suárez.

Ilustracións: Jacobo Serrano.

Características

Os libros estrutúranse en 12 unidades de 16 páxinas cada unha, o que posibilita traballalos por completo nun curso escolar e deixa marxe para o tratamento polo miúdo dos estándares de aprendizaxe no caso que sexa necesario.

As unidades organízanse como se detalla:

Empezan cunha Lectura de tipoloxía variada, que permiten traballar a compresión. Estes serven, á vez, como desculpa para a Expresión Escrita e a necesaria reflexión sobre o Léxico.

Deseguido, nos apartados de Gramática e de Ortografía profundizamos no código lingüístico para ser quen de utilizalo correctamente, non como un fin en si mesmo, o que poremos en práctica coa Expresión Oral, que merece unha mención especial, como reflicte o Decreto.

Os apartados de Literatura e Lingua e Sociolingüística deben axudar a formar lectoras e lectores competentes e capaces de superar os prexuízos lingüísticos.

Complementamos algunhas unidades con Técnicas de traballo, fundamentais para unha correcta comunicación e uso da lingua.

BACHARELATO

Autoría: Isabel González Avión, Emilio Xosé Ínsua López e Ramón Rocamonde Gómez.

Incorporamos as modificacións necesarias para que o libro do alumnado de 1º Bach. se adapte á nova regulamentación pero, sobre todo, informamos da total renovación da programación e incorporación de novos recursos electrónicos.

Ao igual que ocorre en Secundaria, a nosa proposta editorial atende os cinco bloques que prescribe o currículo, a saber:

Bloque 1. Comunicación oral

Bloque 2. Comunicación escrita

Bloque 3. Funcionamento da lingua

Bloque 4. Lingua e sociedade

Bloque 5. Educación literaria,

Sendo os dous primeiros fundamentais e clave en todo o ensino regulamentado, aínda que explicitados en maior medida na propia materia, conscientes de que non son útiles se se tratan de forma illada, como o currículo recomenda, senón conexionados e abordados desde unha óptica competencial.