Xa falta menos para o 6º Premio Meiga Moira de literatura infantil e xuvenil

A data límite para a entrega de orixinais remata o 17 de maio.

Bandeiras negras, de Ana maría Gallego Gen, foi premiada na convocatoria anterior, de carácter bianual.

Podes visualizar un capítulo do libro no seguinte enlace http://www.baiaedicions.gal/media/upload/file/25_Bandeiras_capitulo.pdf

LEMBRAMOS AS BASES:

PRIMEIRA
Poderán concorrer ao premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en lingua galega (de conformidade coas Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego aprobadas pola RAG) de obras de creación literaria dirixidas a nenas e nenos de 8 a 16 anos. As obras deberán ser inéditas e non premiadas.
Se no período de tempo transcorrido entre a presentación do orixinal e o ditame do xurado a obra obtén outro premio ou é publicada, a autoría vese obrigada a comunicalo á editorial e non poderá recibir este premio.
SEGUNDA
O orixinal, escrito en letra Times, corpo 12 e a dobre espazo, enviarase xunto con seis copias debidamente encadernadas a:
BAÍA EDICIÓNS
Polígono Pocomaco, 2.ª Avda.
Parcela A2 / Nave 22. 15190 A Coruña.
O prazo de recepción de orixinais remata o 17 de Maio de 2014.
TERCEIRA
Con cada orixinal, que deberá ser presentado baixo lema, xuntarase, en sobre pechado, o nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico da autoría, así como o título da obra e grupo de idade ao que vai dirixida (8 a 12 anos ou 12 a 16), indicando no mesmo: Premio Meiga Moira 2014.
CUARTA
O premio, que poderá quedar deserto, considerará un único galardón, ao que se lle asigna unha dotación económica de 2.500 euros
. A obra será publicada por Baía Edicións na súa colección Meiga Moira, renunciando a persoa gañadora aos dereitos de autoría da primeira ediciónl. No caso de realizarse unha segunda edición, esta rexerase polo modelo de contrato de autoría propio de Baía Edicións.
A obra finalista será publicada segundo contrato de autoría estabelecido por Baía Edicións.
A autoría da obra gañadora e da finalista comprométesea participar nos actos de promoción que organice a editorial.
QUINTA
O xurado está composto por cinco persoas de recoñecidoprestixio, unha delas da propia editorial, que actuará, asemade, como secretaria.
SEXTA
A resolución do xurado darase a coñecer o 19 de setembro de 2014.
SÉTIMA
As obras non premiadas non serán devoltas pola editorial.
OITAVA
A participación nesta convocatoria presupón a aceptación das presentes bases, así como as decisións do Xurado, que serán inapelábeis.
A Coruña, xaneiro de 2014
www.baiaedicions.gal