Máis vistas

Lingua galega e literatura 2.º ESO. LOMCE

REF.:978-84-9995-194-2
32,24€

Dispoñibilidade: Dispoñible

Details:

Este manual de Lingua Galega e Literatra para o 2º curso de ESO está dividido en doce unidades. Cada unidade presenta dez bloques: 1) Lectura; 2) Expresión escrita; 3) Lingua e texto; 4) Léxico; 5) Gramática; 6) Expresión oral; 7) Ortografía; 8) Literatura; 9) Técnicas de traballo -unidades impares- / Lingua e Sociedade -unidade pares-; 10) Reforzo e Autoavaliación.

Información adicional

Ano 2016
Nº de páxinas 276
ISBN 978-84-9995-194-2
Autoría López Viñas, Xoán; Lourenço Módia, Cilha e Vilariño Suárez, María
Ilustración Fernández Serrano, Jacobo

Details

Este manual de Lingua Galega e Literatra para o 2º curso de ESO está dividido en doce unidades. Cada unidade presenta dez bloques: 1) Lectura; 2) Expresión escrita; 3) Lingua e texto; 4) Léxico; 5) Gramática; 6) Expresión oral; 7) Ortografía; 8) Literatura; 9) Técnicas de traballo -unidades impares- / Lingua e Sociedade -unidades pares-; 10) Reforzo e Autoavaliación.

Empeza cunha Lectura de tipoloxía variada, que permite traballar a compresión. Serve, á vez, como desculpa para a Expresión escrita e a necesaria reflexión sobre o Léxico.

Deseguido, nos apartados de Gramática e de Ortografía profundízase no código lingüístico para ser quen de utilizalo correctamente, non como un fin en si mesmo, o que se pon en práctica coa Expresión oral.

Os apartados de Literatura e Lingua e Sociolingüística axudan a formar lectoras e lectores competentes e capaces de superar os prexuízos lingüísticos.

Compléméntanse algunhas unidades con Técnicas de traballo, fundamentais para unha correcta comunicación e uso da lingua.

Neste libro traballamos

Contidos

 • Que responden ao novo currículo da LOMCE.
 • Que afianzan, reforzan e amplían as competencias básicas.
 • Que atenden á diversidade do alumnado.
 • Que resaltan elementos transversais.

Actividades

 • Orientadas a unha aprendizaxe autónoma e progresiva.
 • Variadas, significativas e flexíbeis.
 • Con diferentes graos de dificultade.
 • En que se utilizan as Tecnoloxías da Información e da Comunicación.

 E todas as Competencias

 • Comunicación lingüística.
 • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 • Competencia dixital.
 • Aprender a aprender.
 • Competencias sociais e cívicas.
 • Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
 • Conciencia e expresións culturais.

 MATERIAIS DA AULA VIRTUAL