Lingua galega e literatura

 1. Lingua galega e Literatura 2.º Bach. LOMCE

  37,45€

  Os contidos do presente libro diferéncianse en nove bloques, a cada un dos cales, para a súa mellor e máis rápida identificación, asignamos unha cor: Fonética e Fonoloxía, Gramática do texto, Historia da lingua, Lexicoloxía, Lingua e sociedade, Literatura, Reforzo gramatical, Semántica e Sintaxe.

  Máis información
 2. Lingua galega e literatura 1.º Bach. LOMCE

  37,45€

  Incorporamos as modificacións necesarias para que o libro do alumnado de 1.º de Bacharelato se adapte á nova regulamentación pero, sobre todo, informamos da total renovación da programación e incorporación de novos recursos electrónicos.

  Máis información
 3. Lingua galega e literatura 1.º ESO. LOMCE

  32,24€

  Co obxectivo posto na expresión oral, fixemos fincapé na necesidade de que o alumnado teña modelos de fala adecuados e poida poñer en práctica a súa lingua dentro da aula. 

   

   

  Máis información
 4. Lingua galega e literatura 3.º ESO. LOMCE

  32,24€

  Os libros estrutúranse en 12 unidades de 16 páxinas, para que sexa viable traballalo nun curso escolar, deixando marxe para o reforzo.

  Máis información
 5. Lingua galega e literatura 2.º ESO. LOMCE

  32,24€

  Este manual de Lingua Galega e Literatra para o 2º curso de ESO está dividido en doce unidades. Cada unidade presenta dez bloques: 1) Lectura; 2) Expresión escrita; 3) Lingua e texto; 4) Léxico; 5) Gramática; 6) Expresión oral; 7) Ortografía; 8) Literatura; 9) Técnicas de traballo -unidades impares- / Lingua e Sociedade -unidade pares-; 10) Reforzo e Autoavaliación.

  Máis información
 6. Lingua galega e literatura 4.º ESO. LOMCE

  32,24€

  O libro de Lingua e Literatura Galega 4º ESO, malia compartir as características xerais dos anteriores, presenta lixeiras modificacións para adaptarse ás especifidades do curso, a medio camiño entre a ESO e o Bacharelato; preténdese tamén que sirva de axuda para preparar ao alumnado para as probas de avaliación de fin de Ciclo.

  Máis información